ثبت نام بخش هوافضا جشنواره تلاش

شما به ثبت نام بخش هوافضا جشنواره تلاش وارد شده اید.

لطفا مشخصات خود را با دقت و بدون اشتباه در فرم زیر وارد کنید چرا که این اطلاعات جهت صدور گواهی استفاده می شوند و هر گونه ورود اطلاعات اشتباه در این فرم، بعدا متوجه خود شخص خواهد بود.