فرآیند همکاری

فرایند همکاری:

  1. مراجعه به مرکز رشد یا مراجعه به سایت و تکمیل فرم‌ همکاری
  2. مصاحبه اولیه و تعیین سطح توانمندی توسط مرکز
  3. واگذاری پروژه مورد توافق
  4. تهیه پیشنهاد پژوهشی و نحوه اجرا توسط مجری
  5. بررسی اولیه پیشنهاد
  6. تصویب پیشنهاد
  7. عقد قرارداد