حمایت از طرح ها و اختراعات و ابتکارات

فرآیند حمایت از طرح ها اختراعات و ابتکارات:

  1. مراجعه به مرکز رشد یا سازمان و تکمیل فرمهای مربوطه
  2. بررسی طرح ها در کارگروه اولیه
  3. بررسی در کارگروه تخصصی مربوطه
  4. تعیین نوع خدمات و حمایتهای مادی و معنوی
  5. کمک در خصوص تجاری سازی و انبوه سازی محصول